برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
حافظه کاری در کودکان آسیب زبانی (ارزیابی و مداخله )
1402/06/11
حافظه کاری در کودکان آسیب زبانی (ارزیابی و مداخله )
نویسنده یا مترجم : سارا دلفانی ، شهرام هادوی، دکتر تکتم مالکی شاه محمود، دکتر زهرا سلیمانی

حافظه کاری یکی از ﺣﻮزه های ﻣﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧتی اﺳﺖ ﻛﻪ به واسطه نقشی که در ذخیره ﺳﺎزي و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻼﻣﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ دارد، با انواع یادگیری از جمله یادگیری زبان در ارتباط است. هدف کتاب حاضر که در 4 فصل تدوین شده است، آشنا کردن خوانندگان با مفهوم حافظه کاری و ارتباط آن با رشد زبان و سپس معرفی اﻧـﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ کاری و روش ها و استراتژی های مفید و کاربردی برای  مداخله ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري است. در این کتاب اﻧـﻮاﻋﻲ از ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮد ارائه شده است ﻛﻪ می ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ و درﻣﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛـﺎري در کودکان مبتلا به اختلالات زبانی استفاده کرد.  

تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید