برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
مجموعه آزمون های ارزیابی گفتار روایتی خودانگیخته برای کودکان فارسی زبان
1402/06/11
مجموعه آزمون های ارزیابی گفتار روایتی خودانگیخته برای کودکان فارسی زبان
نویسنده یا مترجم : دکتر سعیده بیت الهی - دکتر زهرا سلیمانی

ابزاری شامل 14 آزمون تک تصویری جهت ارزیابی های متوالی و چک لیست تحلیل گفتار روایتی

در درمان‌های توانبخشی لازم است که درمانگران یا محققان، عملکرد مراجع را چندین بار در طول دوره درمان ارزیابی کنند. اجرای مکرر یک آزمون ممکن است، منجر به آشنایی مراجع با آزمون گردد و به طور کاذب عملکرد او را بهتر نشان دهد. بنابراین ابزارهایی که قدرت ارزیابی مکرر یک پدیده را دارند در علوم توانبخشی مفید و ضروری هستند.

مجوعه حاضر، متشکل از 14 آزمون موازی به همراه فرم نمره‌دهی است که هر آزمون می‌تواند به صورت مجزا، پیچیده‌ترین سطح گفتار روایتی خودانگیخته را بررسی کند. در تحقیقی که انجام شده، نشادن داده شده است ارزش هر تصویر در ارزیابی گفتار روایتی یکسان است. بناربراین در شرایطی که نیاز به ارزیابی‌های مکرر است، می‌توان در هر دفعه از یکی از داستانهای مجموعه استفاده کرد و اثر یادگیری را در ارزیابی‌های مکرر کاهش داد.

تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید